vetrinarkliniken_birsta_loggo

Behandling av tumörsjukdomar

Inom humanmedicinen har resultaten av behandlingar på vissa cancertyper förbättrats betydligt under senare tid. Nya behandlingsmetoder prövas ständigt. Detta ställer högre krav även på vården av våra djur. I Sverige har det under lång tid inte funnits så många behandlingsalternativ. Om det inte gått att operera bort tumören så har man inte kunnat erbjuda så mycket mer.

Hög kompetens på djursjukhus och kliniker
Mot vissa tumörtyper används numera ofta cellgift och strålbehandling. Såväl diagnostik som metoder att behandla cancer hos hund och katt har utvecklas dramatiskt de senaste åren. Vid flera djursjukhus i Sverige bedrivs en högt specialiserad behandling av hundar och katter med tumörsjukdomar. Där erbjuds idag både avancerad kirurgisk behandling och flera typer av behandling med cellgifter (cytostatika) som har målet att öka livskvaliteten för hundar och katter med tumörer, både under och efter behandling. Genom en hög kompetens ser personalen på dessa djursjukhus och kliniker till att ställa en korrekt diagnos och ge en individuell prognos för varje enskild patient.

Samma metoder som för människor
Inom veterinärmedicinen behandlas tumörer med de metoder som används på människor. Syftet är oftast att under lång tid hålla tumören under kontroll eller att helt bota djuret. Andra fall kan handla om att symtomen fördröjs eller att man ökar djurets livskvalitet genom att lindra de symtom som tumören orsakar. Syftet med behandlingen och vilka förväntningar djurägaren har diskuteras innan eventuell behandling startas.

En metod, eller kombinationer
Tumörer kan avlägsnas med kirurgi, strålning eller genom att de behandlas med kemoterapi (cytostatika/cellgift). Samtliga behandlingar används vanligtvis var och en för sig, men det förekommer också att man kombinerar olika behandlingar för att få en optimal effekt. Vilken behandlingsmetod som är aktuell i det enskilda fallet beror på flera faktorer som typ av tumör, tidpunkt för diagnos samt ålder och allmäntillstånd hos patienten.

Bota eller ge tidsfrist
När man har fått en diagnos är det viktig att fundera över målet med behandlingen. Är det möjligt att helt bota djuret med den tänkta behandlingen, vilka är riskerna/nyttan för djuret, finns det andra alternativ, vilka kostnader kan man räkna med, och så vidare.

Cancer går inte alltid att bota, men i många fall kan man ge djuret ett längre liv med bättre livskvalitet. Målet med all cancerbehandling är att hunden eller katten ska må bättre under och efter behandlingen än vad den gjorde före. Dessutom ska djuret kunna leva sitt vanliga liv tillsammans med sin familj under behandlingen. I vissa fall går det inte att behandla tumören utan att djuret far illa. Då rekommenderas naturligtvis ingen behandling.

Dela inlägg :