vetrinarkliniken_birsta_loggo

Behandlingsalternativ i Sverige

Samtliga behandlingar används vanligtvis var och en för sig, men det är även vanligt med kombination av dessa behandlingar för att optimera effekten. Vilken behandling som blir aktuell i det enskilda fallet beror på många faktorer som Det är som regel viktigt att sjukdomen upptäckts tidigt. En cancer som utvecklas så långt att den utvecklat metastaser […]

Övriga behandlingar

Det finns många fler alternativ till behandling av tumörer (immunoterapi, angiogenes påverkan, olika hämmare, etcetera). Det forskas mycket i detta område och många nya metoder provas och används idag. Det kommer inte att dröja länge innan vi rutinmässigt kan använda några av dessa metoder på våra patienter.

Strålning

Strålbehandling eller radioterapi är ett behandlingsalternativ som kan användas i kombination med operation (före eller efter operation), ibland som enda terapi eller i vissa fall i kombination med cytostatika. Strålning orsakar direkta strålskador på tumörcellens kärna (DNA) och indirekt via fria radikaler. Detta behandlingsalternativ används framförallt för tumörer som är lokalt infiltrativa och utbredda men som inte […]

Kemoterapi – cellgiftsbehandling

Målsättningen med cellgiftsbehandling (cytostatika) är i första hand att öka livslängden med bibehållen eller förbättrad livskvalitet för de hundar/katter för vilka man anser att behandlingen har goda förutsättningar att lyckas. Cellgifter är några av de viktigaste tillgängliga behandlingsmöjligheterna vid tumörsjukdomar. De ger förlängd överlevnadstid och förbättrar livskvaliteten för många tumörpatienter. Påverkar celldelningenBehandling med kemoterapi betyder […]

Kirurgi

Kirurgi har länge varit det enda behandlingsalternativet vid tumörsjukdomar hos djur och det är en av de vanligaste operationer som görs på ett djursjukhus. Än idag är operation det vanligaste sättet att behandla en tumörsjukdom. Det är också det mest effektiva behandlingsalternativet. Ett undantag är givetvis sådana tumörer som är utsprida på många ställen i […]

Behandling av tumörsjukdomar

Inom humanmedicinen har resultaten av behandlingar på vissa cancertyper förbättrats betydligt under senare tid. Nya behandlingsmetoder prövas ständigt. Detta ställer högre krav även på vården av våra djur. I Sverige har det under lång tid inte funnits så många behandlingsalternativ. Om det inte gått att operera bort tumören så har man inte kunnat erbjuda så […]