vetrinarkliniken_birsta_loggo

Kemoterapi – cellgiftsbehandling

Målsättningen med cellgiftsbehandling (cytostatika) är i första hand att öka livslängden med bibehållen eller förbättrad livskvalitet för de hundar/katter för vilka man anser att behandlingen har goda förutsättningar att lyckas. Cellgifter är några av de viktigaste tillgängliga behandlingsmöjligheterna vid tumörsjukdomar. De ger förlängd överlevnadstid och förbättrar livskvaliteten för många tumörpatienter.

Påverkar celldelningen
Behandling med kemoterapi betyder att aggressiva tumörer förstörs eller hindras i sin tillväxt med hjälp av olika kemikalier. Dessa kemikalier påverkar mekanismer i cellen som styr celldelningen. Eftersom cancerceller har en okontrollerad tillväxt och delar sig snabbare än normala celler så förstörs de också i högre grad av cellgifter än omkringliggande, normal vävnad. Balansen mellan att påverka normal respektive cancervävnad är ofta mycket känslig. Olika behandlingar kan därför leda till oönskade bieffekter.

Dyr behandling
Cellgiftsbehandling är både dyr och tidskrävande. Du och din hund eller katt kommer att behöva göra många besök på kliniken. Det är mycket viktigt att du och din veterinär har bra kontakt, att du får noggrann information om behandlingen och möjliga biverkningar, samt att du får veta hur prognosen ser ut.

Om du som djurägare får en felaktig uppfattning om effekten av behandlingen leder det lätt till besvikelser. Inför behandlingen kanske du som så många andra djurägare är orolig för din hunds/katts livskvalitet. Du kanske funderar på om det är rätt att låta hunden/katten genomgå en så lång och svår behandling. Det är du som har daglig kontakt med djuret under behandlingstiden. Du kände djuret bäst innan det blev sjukt och kanske har en annan bild av hur det mår än vad veterinären på kliniken uppfattar. Det är därför också du som djurägare som bäst kan bedöma i frågor som rör hunden/kattens livskvalitet. Det är viktigt att du är nöjd med behandlingen och det bemötande du får på djursjukhuset/kliniken. Detta för att allt ska fungera så bra som möjligt under behandlingstiden.

Lindrigare än hos människa
Målet med cellgiftsbehandling av djur är oftast att förlänga djurets överlevnad samtidigt som livskvaliteten hålls så god som möjligt. Behandlingen är därför oftast mindre aggressiv än behandlingen av människor med cancer. Djur som genomgår cellgiftsbehandling drabbas därför mer sällan och av mindre allvarliga biverkningar än människor som behandlas med cellgifter.

Ålder och hälsa påverkar
Cellgiftsbehandling kan ha olika mål och användning beroende på bland annat vilken sjukdom hunden är drabbad av, hundens ålder och dess övriga hälsostatus. Som redan nämnts är målet med cellgiftsbehandling av djur oftast att förlänga överlevnaden och kontrollera sjukdomen, samtidigt som djurets livskvalitet under behandlingen hålls god. Inom humanmedicinen är målet med cytostatikabehandling vanligtvis att helt bota patientens tumörsjukdom. Detta är bara möjligt hos ett fåtal patienter inom veterinärmedicinen, då man vill hålla doserna nere för att undvika för kraftiga biverkningar. En palliativ behandlingsstrategi är därför oftast mer lämplig. Palliativ vård syftar främst till att lindra sjukdomen, inte att bota den.

Ett exempel på när målet med cellgiftsbehandling kan vara att helt bota tumörsjukdomen är om en yngre hund/katt som i övrigt är frisk drabbas. Dessutom bör cellgiftsbehandlingen då hålla tumörsjukdomen under kontroll en längre tid samtidigt som risken för biverkningar är låg. Är det däremot ett äldre djur som kanske har andra samtidiga sjukdomar (som påverkar dess förväntade livslängd eller vilka preparat och doser som kan användas) och risken för biverkningar är hög, är en palliativ behandling förmodligen mer lämplig.

Kombinerad behandling
Cellgiftsbehandling kan användas som enda behandling eller i kombination med till exempel kirurgi eller strålning. I kombination med kirurgi kan cellgifter förlänga överlevnaden och förbättra livskvaliteten vid många olika tumörsjukdomar. Cellgiftsbehandlingen kan antingen genomföras innan den kirurgiska behandlingen för att minska storleken på tumören eller efter den kirurgiska behandlingen om det finns risk för metastaser eller att tumören ska återkomma. Alla de cellgifter som vi använder på hund används även inom humansjukvården för behandling av olika tumörsjukdomar.

Lagen reglerar hanteringen
Hanteringen av dessa läkemedel är noggrant reglerad i Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, AFS 1999:11 ”Cytostatika”. Att okontrollerat bli utsatt för cellgifter kan vara farligt. Detta gäller framför allt den personal inom human- och veterinärsjukvård som ofta behandlar patienter med cellgifter. Om skyddsrekommendationerna följs ska det inte innebära någon hälsorisk att behandla med cellgifter.

Dela inlägg :